ระบบนิเวศ กระบวนการถ่ายทอดทางธรรมชาติ(Ecology)

ระบบนิเวศ  คือกลุ่มอินทรีย์ของพืชสัตว์และจุลินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม น้ำอาหารอากาศและดินอนินทรีย์  ที่ถึงแม้ว่าส่วนประกอบเราในเชื่อมโยงผ่านการเปลี่ยน

วัฏจักร ทางสารอาหารและการถ่ายทอดทางพลังงานพร้อมกับระบบนิเวศนิยามเป็นเครือข่ายระหว่างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างอินทรีย์ด้วยกันกับสิ่งแวดล้อม   ปัจจัยภายนอกของระบบนิเวศ และภายในการควบคุมอย่างเช่น ภูมิอากาศ วัสดุกำเนิด ซึ่งสร้างดินและภูมิลักษณ์ โดยมีการควบคุมส่วนรวมของระบบนิเวศและเป็นวิธีสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นแต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลจากระบบนิเวศเอาไว้รวมถึ งเวลาและชีวะชาติศักยะ  ที่อยู่ภายใต้กระบวนการรบกวนรวมถึงระยะ ในการอยู่กระบวนการฟื้นตัวทางระบบ และกระบวนการในอดีตบางอย่างระบบนิเวศเป็นสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ที่ตั้งอยู่บนโลกที่แตกต่างกันสามารถมีลักษณะที่แตกต่างเพราะว่ามีชนิดต่าง ๆ ที่นำมาทำให้เกิดการเลื่อนบางอย่างที่สำคัญออกไปรวมถึงหน้าที่ ของระบบนิเวศปัจจัยภายในไม่เพียงพอต่อการควบคุมของระบบนิเวศ ทั้งยังถูกระบบนิเวศควบคุมมักอยู่ภายใต้ง้วนของการป้อนกลับ 

ระบบนิเวศ และความสำคัญ  

ระบบนิเวศ  ภายใต้ความหลากหลายของชีวภาพเช่นเดียว กับการรบกวนและการสื่อสารมีผลต่อหน้าที่ระบบนิเวศ และสินค้าการบริหารต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องการและจัดการระบบนิเวศแทนที่ การจัดการชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวควรจัดทรัพยากรทางธรรมชาติ อยู่ในระดับระบบนิเวศด้วยเป็นการจำแนกระบบนิเวศ ในหน่วยของเอกภาพทางระบบนิเวศเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน ที่สำคัญสู่การจัดการระบบนิเวศอย่างสัมฤทธิ์ผลให้ได้มากที่สุด

ระบบนิเวศ

การถ่ายทอดพลังงานอย่างคาร์บอนและพลังงานซึ่งอยู่รวมกันในเนื้อเยื่อของพืชถูกสัตว์ บริโภคขณะที่พืชนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถูกกินเมื่อเนื้อเยื่อพืชนั้นตายไปแล้ว กลายเป็นซากสลายในระบบนิเวศบนพื้นดินดาวการผลิตปฐมภูมิสุทธิ  90% ระบบนิเวศ  ส่วนที่เหลือที่ถูกสัตว์บริโภคขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนระบบการบริโภคที่มีพืชเป็นฐาน พร้อมกับสัดส่วนชีวภาพของพืชที่ถูกตัดสินไปแล้วมีการบริโภคที่สูง มากกว่าในระบบโภชนาการทางอินทรีย์สังเคราะห์ด้วยแสงเป็นผู้ผลิตปฐมภูมิทั้งหมด ผู้ผลิตและผู้บริโภคเหล่านี้ประกอบเป็นระดับการโภชนาการลำดับการบริโภค  

การจัดการระบบนิเวศ เป็นการจัดขึ้นของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางนิเวทวิทยา ในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศในระยะยาว เป็นการส่งมอบสินค้าและการบริการระบบนิเวศที่สำคัญ คำว่าจำกัดความการจัดการระบบนิเวศจะมีมากมาย ได้มีการกำหนดเพื่อรองรับคำนิยามเรามีไว้ว่าหลักฐานและพื้นฐานคือการพัฒนาแบบยั่งยืนระยะยาว รวมทั้งการผลิตสินค้าและระบบนิเวศการบริการ เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดการไม่ใช่ของแถม ระบบนิเวศ หรือว่าผลพลอยได้ นอกจากนี้ยังต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ มงคลสูตรในอนาคตและพฤติกรรมของระบบการจัดการ ข้อจำกัดความสำคัญเหตุผลรวมถึงความเข้าใจของระบบนิเวศวิทยาเสียงระบบ รวมถึงการเชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในการตามบริบทที่เป็นแบบผังตัว   

ภัยคุกคามระบบนิเวศ จากมนุษย์ที่สร้างขึ้นและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ในกรณีจำนวนประชากรด้วยเติบโตพร้อมทั้งมีทรัพยากรที่กำหนดในระบบนิเวศ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นของรองเท้านิเวศมนุษย์ ทำให้เกิดการทำลายขึ้นอย่างและใช้ได้อย่างมากถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้น เป็นกระบวนการหรือว่าวัตถุที่ได้มาจากการกระทำของมนุษย์ส่งผลให้คุณภาพของน้ำอากาศนั้นถูกทำร้ายมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึงการกระทำของชาวประมงที่มากเกินไปทำให้ศัตรูพืชและโรคระบาด ขยายพื้นที่มากขึ้นเกิดการควบคุมได้

ระบบนิเวศ

ตัวอย่าง เช่น การตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำลายป่าจะก่อให้เกิดน้ำท่วมที่รุนแรงมากขึ้นจากการรายงานพบว่าประมาณร้อยละ 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของโลกในส่วนที่เป็นชั้นน้ำแข็งได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก รวมถึงความสูงมีอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์และอีก 66% ทำให้ชาวบำรุงนั้นกระทำมากเกินไป ปัจจุบันปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ระบบนิเวศ เลยทีเดียว ทำให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบมากยิ่งขึ้นจึงก่อให้เกิด ระบบนิเวศบริการที่มีไม่จำกัด

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  คลิก>>> vaillantservisi

เกร็ดความรู้ เมื่อเป็นไข้หวัด(Common cold,upper respiratory tract infection – URI)

เกร็ดความรู้  ไข้หวัดจะเกิดมาจากไวรัสในทางเดินหายใจส่วนตู้ที่ไปกระตุ้นอาการที่แสดงออกที่สำคัญนั้นก็คือ การไอ  เจ็บคอ  น้ำมูกไหล  ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะหายเองภายใน 7 วัน วัดเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายมากจึงพบได้จากการติดต่อมาจาก โรงเรียน  สถานที่ทำงาน   ที่บ้าน  สามารถพบได้ตลอดทั้งปีและอยู่ในช่วงฤดูฝนฤดูหนาว  ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่วนฤดูร้อนนั้นพบได้น้อยมากโดยเฉพาะเด็กเล็กรุ่นเก่าเข้าโรงเรียนในช่วงแรก ๆ อาจเป็นไข้หวัดโดยเฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง เพราะเชื่อไวรัสเป็นสาเหตุของไข้หวัด  

ที่มีมากกว่า 200 ชนิด  ผลัดกันแล้วหมุนเวียนกันทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนต้น   จมูก  และคอ จึงมีโอกาสเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่เพราะภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสทำให้ผู้ที่เป็นไข้หวัดห่างขึ้น

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ เชื้อไวรัสตัวร้าย

เกร็ดความรู้ผู้ป่วยในบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดได้ง่ายอย่างเชื้อของแบคทีเรียทำให้น้ำมูกนั้นมีสีเขียวสีเหลือง  ทั้งยังลุกลามไปยังบริเวณที่ใกล้เคียง อาจทำให้เกิดเป็น ทอนซิลอักเสบ   ไซนัสอักเสบ  ปอดอักเสบ  หูชั้นกลางอักเสบ   ภาวะการแทรกซ้อนของโรควัดเหล่านี้มีอยู่เพียงแค่ 8%    รวมถึงการเกิดไซนัส  30%  เกิดจากหูชั้นกลางที่เกิดการอักเสบ  เมื่อเด็กเล็กอาจทำให้มีอาการชักจากไข้สูงได้     วิธีแทรกซ้อนที่รุนแรงมักเกิดในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ   ทำให้ร่างกายอ่อนแอ อย่างเช่น การขาดสารอาหาร 

สาเหตุของการเกิดไข้หวัดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น เป็นเพราะเชื้อไวรัสที่พบ มาที่สุดนั่นก็คือเชื้อไรโนไวรัส เกร็ดความรู้ เป็นเชื้อในการกระตุ้นอาการของผู้ป่วยให้หอบหืดกำเริบที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่หู ผ่านทางปากตาจมูกอีกทั้งยังแพร่กระจายในอากาศได้ดี ในกรณีที่มีการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นไข้หรือว่าของใช้ต่าง ๆ โดยที่ท่านไม่ล้างมือนำมาจากบริเวณตาจมูกอาจเป็นสาเหตุในการติดเชื้อได้ง่ายผู้ป่วย ที่จะเสี่ยงในการติดเชื้อจากง่ายกว่าคนทั่วไปนั่นก็ คือ เด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี เสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดเป็นอย่างมากพอเด็กต้องอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือว่าเนอสเซอรี่  เพราะภูมิคุ้มกันของเด็กจะต่ำกว่าผู้ใหญ่ทำให้เกิดการเจ็บปวดได้ง่ายรับเชื้อเข้ามาโดยตรง รวมถึงการคำนำเชื้อมาแพร่กระจายที่เราเรียกว่าพาหะ  ช่วงเวลาโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มักจะเป็นไข้ได้ง่ายในช่วงฤดูฝนหรือว่าช่วงฤดูหนาวเกร็ดความรู้  เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน  รวมถึงคนที่อยู่ในที่รูปภาพสถานที่ตรงนี้เสียเป็นอย่างมากต่อการติดเชื้อเราไม่รู้เลยว่าใครบ้างที่ป่วยรั้วไม่สบาย 

การรักษา 

•ห้ามอาบน้ำเย็นดื่มน้ำให้สะอาดในปริมาณมาก ๆ เพื่อเป็นการขับความร้อนออกจากร่างกายได้อีกทางหนึ่ง ช่วยในเรื่องของการเช็ดตัวเมื่อมีไข้ รวมถึงการรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อมีอาการแก้ปวดผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพริน ไม่ควรออกกำลังกายในช่วงที่ไม่สบายตัว

•เมื่อมีไข้สูง  39 ถึง 40 องศาเซลเซียส หากมีการรับประทานยาภายใน 3 วันแล้วอาการไม่ลดลง  วันแล้วอาการไม่ลดลงเกิดมี วันแล้วอาการไม่ลดลงเกิดมีเซลล์  วันแล้วอาการไม่ลดลงเกิดมีเสมหะมากไอมาก 

มีเสมหะมีสีเขียวสีเหลืองปริมาณ เป็นภาวะแทรกซ้อน     เมื่อมีการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยหายใจติดขัดเหนื่อยเกิดภาวะแทรกซ้อนเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบดูกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ  รวมถึงอาการชัก    เจ็บคอ

การป้องกันไข้หวัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคลั่งหลั่งของผู้ป่วย เนื่องจากไวรัวสนั้นสามารถที่จะติดต่อทางลมหายใจได้ง่าย หมั่นล้างมือให้บ่อย ๆเกร็ดความรู้ หากมีการหยิบจับสิ่งของไม่ควรที่จะนำเอามือมาจับที่ตาก ปาก จมูก  หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งออกนอกบ้านไปในที่ผู้คนเยอะ ๆ  และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น  

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> o-tattoo

เมืองมรดกโลก มหัศจรรย์น้ำตกอีกวาซู

เมืองมรดกโลก  น้ำตกอีกวาซู   ที่แปลว่าอินไซท์น้ำมันอินเดียแดงตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศบราซิลอาร์เจนตินา มีความสูงทั้งหมด 60 ถึง 82 เมตรจำนวนน้ำตกทั้งหมด 275 ที่สายที่ยาวที่สุดคือ 82 เมตรความกว้างทั้งหมด 2.7 กิโลเมตร 

น้ำตกแม่น้ำปารานาตกจากขนาดใหญ่กว่าน้ำตกมีแนวยาวกว่ากิโลเมตรสูง 269 ฟุต เมื่อในช่วงเดือนพฤศจิกายน   จะเป็นมากกว่าเดือนกันยายน 3.6 ล้านลิตร/ต่อวินาที  เมื่อในช่วงฤดูร้อนเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมปริมาณน้ำจะลดลง 2.3 ล้านลิตร/ต่อวินาที

โดยบริเวณรอบรอบจะมีละอองน้ำอยู่ตลอดเวลา ทั้งเสียงจะดังไปไกลกว่า 24 กิโลเมตร โดยประมาณคุณชายฝั่งของประเทศบราซิลที่หินน้ำตกได้อย่างขชายฝั่งของประเทศอาร์เจนตินา สามารถมองเห็นน้ำตกได้ใกล เมืองมรดกโลก ความมหัศจรรย์ของน้ำตกนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อในปีพ.ศ. 1984

เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก มนต์ของสายน้ำ

เมืองมรดกโลกพร้อมทั้งความงามของธรรมชาติและพลังงานของน้ำตกที่ไหลสู่แม่น้ำ 6 เขาระหว่างประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา

ทำให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคำรามอยู่ตลอดเวลา เป็นเสียงที่ครึกครื้นทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ เป็นอย่างมากน้ำตกอีกวาซู  มีทั้งความสวยงามความนอบน้อมและความดุร้าย อยู่ในตัว ลักษณะโดยรวมเป็นรูปเกือกม้าอยู่เหนือแม่น้ำ   ด้านความพร้อมสำหรับประสบการณ์ในการชมน้ำตก 275 สาย ที่ไหลมารวมกันนั้นยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา  หากใครที่เป็นสาย Adventure สามารถสัมผัสความแรงของน้ำตกได้ด้วยทริปล่องเรือ หนูจะมีรถสาธารณะ  ระหว่างน้ำตกออกมาประจำเพื่อรับผู้โดยสารที่ให้เดินทางไปสู่น้ำตกดูจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายหาต้องการชมน้ำตกจากฝั่งอาร์เจนตินา ให้ขึ้นรถบัสสู่สถานีขนส่งหลักของเมืองไปยังเเปอร์โต

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยไม่อยากจะอยู่ห่างห่างอย่างสำคัญสามารถนั่งเรือเจสลงใต้น้ำรวมถึงกิจกรรม ที่เรียกความสนใจเป็นอย่างมากอย่างการภายเรือล่องไปตามแก่ง กินลมชมวิว  ทั้งประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาเมืองมรดกโลก ตามประกาศริมน้ำตกเป็นพยานแต่ชาติของทั้งสองประเทศเพื่อคุ้มครองสัตว์อาศัยอยู่อย่างชุกชม เช่น นกไทนามัส เสือจากัวร์ เพ็คคารี  สมเสร็จ รวมทั้งสัตว์นานาชนิดมากมาย  น้ำตกอีกวาซูเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ของอุทยานแห่งชาติสามารถนั่งรถบัส จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมายังเส้นทางไปน้ำตกเส้นทางนี้จะได้รับชมทัศนียภาพในมุมกว้างของด้านหน้า  ชมวิวมีหลายระดับเพื่อให้เก็บภาพสวยสวย  ในช่วงสุดท้ายจะได้พบกับน้ำตกกรัมโคปีศาจที่มีความสูงถึง 80 เมตร 

เป็นน้ำตกที่น่าประทับใจที่สุดสัมผัสได้ถึงแรงคงน้ำตกด้วยทิพย์การร่องเรือสปีดโบ๊ทในแม่น้ำด้านล่าง  ข้อแนะนำให้เลือกที่พักที่อยู่ใกล้สนามบินให้ได้มากที่สุดเพราะเมื่อเราเดินทางมาถึงดึกไม่ต้องเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะเข้าเมืองไปยังโรงแรมที่ไกล ๆ ที่อยู่ใกล้จากน้ำตก เน้นเรื่องในการเดินทางจากการลงเครื่องเข้าสู่โรงแรมจะดีที่สุด  เพราะการนั่งรถ ไปยังนำสุขใช้เวลาไม่นานและมันเป็นเวลากลางคืนหากเราไม่เผื่อเวลาในการเข้าพักโรงแรมและจองโรงแรมที่ใกล้ ๆ ในช่วงเวลาดึกจะลำบากมาก ๆ 

ที่พักจะเป็นธรรมดาหรือว่าจะแต่งตามสไตล์ของจังหวัดอเมริกันใต้โรงแรมตอนเช้าที่นี่ถือว่าดีอยู่ในลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมด อาหารเช้ามีหลายๆอย่างให้เราเลือกได้ตามสบายเมืองมรดกโลก หรือว่าจะแจ้งทางโรงแรมก็ได้  การสื่อสารกันระหว่างคนที่นี่จะยากหน่อยส่วนมากจะเป็นการสื่อสารระหว่าง ต.ม กับนักท่องเที่ยวซึ่งต่อหมอจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางด้วยแท็กซี่ ก็มันจะสะดวกสบายง่ายต่อการสื่อสารระหว่างการนั่งรถบัสและตัวอย่างป้ายระหว่างทางมีทั้งโทรจองล่วงหน้าและเดินทางไปพบกันที่ด้านหน้าสนามบิน

 หากสนใจที่จะเดินทางไปเที่ยวที่นี่สามารถเข้าชุมน้ำตกได้ทุกวันตามเวลาเปิดของอุทยานแห่งชาติค่าเข้าชมน้ำตกจากฝั่งบราซิลและฝั่งอาร์เจนตินาจะแยกกัน 

โดยค่าเข้าอุทยานแห่งชาติค่าบริการ 130 เปโซ และราคาตั๋วไปฝั่งอาร์เจนตินา 10เปโซ

สามารถติดตามสาระข่าวสารดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vaillantservisi

นอนหลับ สบายในคืนที่อากาศร้อน

เวลาที่อากาศข้างนอกร้อนแล้วคุณไม่มีแอร์ คุณก็จะหลับยากขึ้น แต่โชคยังดีที่มีวิธีที่ช่วยให้คุณรู้สึกเย็นและเย็นได้นานพอสมควร และคุณก็จะหลับไปแล้ว นอนหลับ อย่างสบายและมีความสุข

วิธีการเตรียมเข้านอน

 1. เลิกออกกำลังกาย 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำให้มาก ๆ เวลาที่คุณออกกำลังกาย อุณหภูมิในร่างกายจะสูงขึ้นและร่างกายจะกักเก็บความร้อนไว้ การออกกำลังกายหลาย ๆ ชั่วโมง ก่อนเข้านอนจะทำให้ร่างกายของคุณมีเวลาปรับอุณหภูมิให้เย็นลงได้ นอกจากนี้คุณก็ควรจะดื่มน้ำให้มาก ๆ ตลอดทั้งวันเพื่อไม่ให้ขาดน้ำ คุณอาจจะวางน้ำไว้ข้างเตียงด้วยก็ได้
 2. เลี่ยงมื้ออาหารหนัก ๆ หรืออาหารเผ็ด ๆ การรับประทานมื้อหนักหรืออาหารรสเผ็ดก่อนการเข้านอนจะทำให้คุณรู้สึกร้อนเข้าไปกันใหญ่  ควรรับประทานอาหารมื้อเบา ๆ อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนและเลี่ยงอาหารรสเผ็ดและซอสพริก
 3. อย่าดื่มน้ำเย็นจัด การดื่มน้ำเย็นจัด ไม่เพียงแต่ชะลอการย่อยอาหารเท่านั้น ตายังทำให้เมตาบอลิซึม ทำงานช้าลงโดยการรัดหลอดเลือดที่จะไปลดระดับน้ำในร่างกายและความสามารถในการปรับอุณหภูมิให้เย็นลงของร่างกาย
 4. อาบน้ำฝักบัวหรือแช่น้ำอุ่น ๆ อย่าอาบน้ำเย็นจัด เพราะมันอาจให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม อุณหภูมิในร่างกายของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นเพื่อต้านน้ำเย็น เพาะฉะนั้นให้อาบน้ำอุณหภูมิปานกลางหรืออุ่นเล็กน้อย นอกจากนี้ คุณควรจะแช่มือและเท้าในน้ำอุ่น ๆ ก็ได้ มือและเท้าของคุณเป็นเหมือน เครื่องนำความร้อน หรือบริเวณในร่างกายที่มักจะร้อน การทำให้มือและเท้าเย็นลงจะควบคุมอุณหภูมิร่างกายและทำให้ร่างกายเย็นลง
 5. หาที่นอนเย็น ๆ มืด ๆ ชั้นล่าง เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้น ให้หาที่ที่ใกล้พื้น เช่น พื้นห้องนอนหือพื้นชั้นล่างของบ้าน เช่น ชั้นล่างสุด
 6. ใช้เครื่องนอนบาง ๆ แทนเครื่องนอนหนา ๆ ถอดผ้าคลุมหรือผ้าปูที่นอนหนา ๆ ที่กักเก็บความร้อน และผ้าห่มน้ำหนักเบา ๆ ที่ทอจากฝ้ายแทน
 7. เอาเครื่องนอนไปแช่ช่องฟรีส นำปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน และผ้าห่มไปแช่ช่องฟรีส 30 นาที ก่อนเวลาเข้านอน พอคุณนำเครื่องนอนมาปูที่นอน มันก็น่าจะเย็นได้อีก 30-40 นาที พอให้คุณพลอยนอนหลับไปได้
 8. เปิดหน้าต่างหรือเปิดแอร์ ก่อนเข้านอน 1 ชั่วโมง ให้เปิดหน้าต่างห้องนอนไว้เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและทำให้ห้องเย็นขึ้น แต่ให้ปิดหน้าต่างก่อนเข้านอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ห้องร้อนขึ้นจากอากาศในตอนกลางคืน
 9. ใส่เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือสวมเสื้อผ้าให้น้อยที่สุดตอนเข้านอน ถึงคุณจะอยากถอดเสื้อผ้าออกให้หมดและแก้ผ้านอนแค่ไหนเพื่อให้รู้สึกเย็น การแก้ผ้านอนยิ่งทำให้คุณรู้สึกร้อนมากกว่าเดิม เพราะความชื้นมันไม่สามารถระเหยออกตรงระหว่างร่างกายส่วนที่ติดกับไม่ติดที่นอนได้ ใช่ชุดนอนที่ทำมาจากผ้าฝ้าย และควรจะหลีกเลี่ยงผ้าสังเคราะห์ เช่น ไนลอนหรือไหม เพราะมันไม่สามารถระบายอากาศได้และอาจทำให้คุณรู้สึกร้อนมากกว่าเดิม
นอนหลับ

นอนหลับ เย็นสบายบนเตียง

 1. เปิดพัดลมเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของการอากาศ เปิดประตูห้องนอนทิ้งไว้และตั้งพัดลมตรงมุมห้องเพื่อให้หันมาที่เตียงนอน และอย่าให้พัดลมจ่อมาที่ใบหน้า หลัง หรือใกล้ร่างกายเกินไป เพราะการให้พัดลมจ่อมาที่ใบหน้าอาจทำให้กล้ามเนื้อลำคอตึงและทำให้เกิดอาการแพ้หรือไม่สบายได้
 2. ทำผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือชุบน้ำเย็น ก่อนที่จะมีแอร์ คนสมัยก่อนเขาจะแขวนเจลเย็น ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือแผ่นเก็บความเย็นไว้ที่หน้าพัดลมเพื่อให้อากาศเย็น
 3. พลิกหมอนให้ด้านที่เย็นกว่าขึ้นมา ถ้าคุตื่นกลางดึกเพราะร้อน ให้พลิกหมอนอีกข้างขึ้นมา หมอนอีกข้างจะเย็นกว่า ข้างที่คุณหนุนก่อนหน้านั้น เพราะว่ามันไม่ได้ดุดซับความร้อนจากร่างกายของคุณไปในตอนกลางคืน
 4. ใช้ขวดสเปรย์พรมน้ำลงบนใบหน้าและลำคอ ถ้าคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะร้อน ให้เติมน้ำเย็นลงไปในขวดสเปรย์และพรมลงบนใบหน้าและลำคอเพื่อให้รู้สึกเย็นขึ้น

ดังนั้น การ นอนหลับ ที่ดีก็จะขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวก่อนนอนของคุณว่าได้ทำอะไรหรือควรต้องทำอะไรก่อนการเข้านอน เพื่อจะให้การนอนหลับพักผ่อนของคุณ เป็นการพักผ่อนที่ผ่อนคลายและมีความสุขพร้อมที่จะตื่นมาอย่างสดชื่นในยามเช้าจริง ๆ

สามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การนอนหลับในวันที่อากาศร้อน พร้อมกับสาระดี ๆ และมีประโยชน์ แบบนี้ได้ที่ >> elene-dee